training - coaching
 

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten die ik voor u uitvoer.

Offerte

Alle aanbiedingen van Prinssen Communicatie zijn vrijblijvend. Het uitbrengen van een offerte verplicht Prinssen Communicatie niet tot het uitvoeren van de opdracht. En het verplicht u niet tot het kopen van onze producten en diensten.

Overeenkomst

We hebben een overeenkomst als u mij per mail of per brief de opdracht gunt. Een handtekening is dus niet noodzakelijk.

Prinssen Communicatie voert alle opdrachten naar beste kunnen uit. U kunt rekenen op een vakkundige en enthousiaste inzet voor uw project.

Voordat ik de opdracht uitvoer, spreken we een vergoeding af. Als de opdracht is uitgevoerd, wijzig ik dit bedrag niet meer. In de offerte leest u precies wat bij het tarief is inbegrepen en wat niet. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Vertrouwelijkheid

Ik ga vertrouwelijk om met informatie over uw bedrijf, ook als de opdracht is afgelopen. Alle informatie die deelnemers aanleveren of vertellen blijft binnen de context waarin deze informatie is gegeven. Dat geldt ook voor zaken die ik waarneem.

Ik ga ervan uit dat u vertrouwelijk met de informatie van Prinssen Communicatie omgaat. U mag offertes, trainingsmaterialen, schrijfwijzers en dergelijke, niet zonder mijn toestemming verstrekken aan derden.

Annulering

Ik hanteer een annuleringsregeling voor mijn diensten. Als u akkoord gaat met de offerte, maken we samen afspraken over de planning van de coaching, training en/of het advieswerk. Zodra we een planning hebben afgesproken, gaat de annuleringsregeling in.

Voor trainingen en coachings geldt de volgende annuleringsregeling:
Ik werk met een annuleringsregeling voor het hele project. U kunt de training(en) en coaching(s) kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de 1e bijeenkomst van de 1e training of coaching. Annuleert u de training(en) of coaching(s) korter dan 14 dagen van tevoren, dan betaalt u 25% van het tarief uit de offerte.

Voor tekstadvies geldt de volgende annuleringsregeling:
U kunt advies- en tekstwerk van de deelopdracht kosteloos annuleren tot een week voor de 1e (schrijf)dag. Annuleert u advies- en tekstwerk korter dan een week van tevoren, dan betaalt u 25% van het tarief uit de offerte.

Inzet derden

Ik werk – als dat nodig of wenselijk is – samen met collega-trainers/-coaches op uw project. Ik doe dit altijd in overleg met u. Als ik een collega inzet, werkt hij of zij volgens de algemene voorwaarden van Prinssen Communicatie.

Overmacht

Mocht ik onverhoopt een opdracht niet kunnen uitvoeren omdat er sprake is van overmacht zoals ziekte of een andere ernstige situatie, dan probeer ik een collega-trainer/-coach voor u in te zetten. Uiteraard doe ik dit in overleg met u. Mocht dat niet lukken of wilt u liever geen vervanger, dan zoeken we samen naar een oplossing. We prikken dan bijvoorbeeld naar een nieuwe datum waarop ik de opdracht uitvoer.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van hand-outs die ik uitdeel of als pdf opstuur naar deelnemers, ligt bij Prinssen Communicatie. Wanneer ik teksten schrijf of herschrijf voor uw organisatie, is het uw intellectuele eigendom en kunt u het naar eigen wens aanpassen, als u wilt.

Betaling

U ontvangt de factuur voor de trainingen na de laatste trainingsdag. U betaalt deze factuur binnen 14 dagen via mijn bankrekeningnummer. Liggen de uitvoeringsdagen van het hele project erg ver uit elkaar, of is het project erg omvangrijk, dan maken we samen afspraken over deelfacturen.

Klachten

Heeft u een klacht? Dan los ik die graag zo snel mogelijk samen met u op. In de klachtenprocedure leest u wat u kunt doen.